ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
1,799
ปีนี้
1,699
ปีที่แล้ว
20,105
ทั้งหมด
29,674
ไอพี ของคุณ
3.237.37.4

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
 2. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 3. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาที่ยั่งยืน
 4. ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 7. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 8. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
 2. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 3. เพื่อนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาที่ยั่งยืน
 4. เพื่อส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนาธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 6. เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 7. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 8. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยมียุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล